Algemene Voorwaarden Safiya Cards

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Safiya Cards
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Levering en uitvoering
Artikel 8 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Klachtenregel
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Artikel 12 - Privacy

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Safiya Cards;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Safiya Cards in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Safiya Cards georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Safiya Cards gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Safiya Cards
Safiya Cards
Verdistraat 53-A
3816 LB AMERSFOORT
Nederland
Telefoonnummer: 06-196 93 150
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur
Bij voorkeur via WhatsApp, bereikbaar ma t/m za van 8.30 tot 17.00 uur
E-mailadres: safiyacards@live.nl
KVK nummer: 61887552
IBAN: NL18INGB0006772527

Artikel 3 - Toepasselijkheid / Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Safiya Cards en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Safiya Cards en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Safiya Cards zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Safiya Cards gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Safiya Cards niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Safiya Cards onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Safiya Cards is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Safiya Cards passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Safiya Cards daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Safiya Cards kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Safiya Cards op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.Safiya Cards zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het e-mailadres van Safiya Cards waar de consument met klachten terecht kan: safiyacards@live.nl
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Safiya Cards deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
F. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs
1.Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Safiya Cards bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
3. Safiya Cards hanteert standaard verpak- en verzendtarieven. Op de factuur is dit aangegeven als `verzendkosten`.
De verpak- en verzendkosten zijn gebaseerd op de kostprijs. De verzendkosten worden automatisch berekend in de webshop. Bij een bestelling van €50,- (excl. verzendkosten en in NL) zijn de verzendkosten bij particulieren gratis.
4.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Safiya Cards niet.

Artikel 7 - Levering en uitvoering
1.Safiya Cards zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Safiya Cards streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4.Safiya Cards is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
5.Safiya Cards is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Safiya Cards zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Safiya Cards.
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Safiya Cards tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

Artikel 8 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
1.Safiya Cards doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Safiya Cards zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Safiya Cards retourneren, conform de door Safiya Cards verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Koper heeft het recht de door van Safiya Cards geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper.
5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
6.Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Safiya Cards de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Artikel 9 - Betaling
1.De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Safiya Cards te melden.
3.De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: Vooraf overmaken, Ideal.
3.De consument kan o.a. via overschrijving (vooraf) betalen. Als de consument voor overschrijving kiest, dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan Safiya Cards over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 10 - Klachtenregeling
1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan Safiya Cards bekend gemaakt worden.
2.Safiya Cards beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Safiya Cards, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
4.Bij Safiya Cards ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Safiya Cards binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1.Iedere aansprakelijkheid van Safiya Cards en de producten van Safiya Cards voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Safiya Cards is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2.Safiya Cards aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Safiya Cards.
3.De aansprakelijkheid van Safiya Cards is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Safiya Cards, dan wel tussen Safiya Cards en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Safiya Cards, is Safiya Cards niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 12 - Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webwinkel mag worden gekopieerd, nagemaakt, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Safiya Cards.

Algemene Voorwaarden Safiya Cards

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Safiya Cards
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Levering en uitvoering
Artikel 8 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Klachtenregel
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Artikel 12 - Privacy

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Safiya Cards;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Safiya Cards in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Safiya Cards georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Safiya Cards gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Safiya Cards
Safiya Cards
Verdistraat 53-A
3816 LB AMERSFOORT
Nederland
Telefoonnummer: 06-196 93 150
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur
Bij voorkeur via WhatsApp, bereikbaar ma t/m za van 8.30 tot 17.00 uur
E-mailadres: safiyacards@live.nl
KVK nummer: 61887552
IBAN: NL18INGB0006772527

Artikel 3 - Toepasselijkheid / Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Safiya Cards en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Safiya Cards en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Safiya Cards zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 4 - Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Safiya Cards gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Safiya Cards niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Safiya Cards onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Safiya Cards is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Safiya Cards passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Safiya Cards daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Safiya Cards kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Safiya Cards op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.Safiya Cards zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het e-mailadres van Safiya Cards waar de consument met klachten terecht kan: safiyacards@live.nl
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Safiya Cards deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
F. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs
1.Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Safiya Cards bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
3. Safiya Cards hanteert standaard verpak- en verzendtarieven. Op de factuur is dit aangegeven als `verzendkosten`.
De verpak- en verzendkosten zijn gebaseerd op de kostprijs. De verzendkosten worden automatisch berekend in de webshop. Bij een bestelling van €50,- (excl. verzendkosten en in NL) zijn de verzendkosten bij particulieren gratis.
4.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Safiya Cards niet.

Artikel 7 - Levering en uitvoering
1.Safiya Cards zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Safiya Cards streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4.Safiya Cards is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
5.Safiya Cards is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Safiya Cards zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Safiya Cards.
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Safiya Cards tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

Artikel 8 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
1.Safiya Cards doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Safiya Cards zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Safiya Cards retourneren, conform de door Safiya Cards verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Koper heeft het recht de door van Safiya Cards geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper.
5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
6.Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Safiya Cards de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Artikel 9 - Betaling
1.De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Safiya Cards te melden.
3.De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: Vooraf overmaken, Ideal.
3.De consument kan o.a. via overschrijving (vooraf) betalen. Als de consument voor overschrijving kiest, dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan Safiya Cards over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 10 - Klachtenregeling
1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan Safiya Cards bekend gemaakt worden.
2.Safiya Cards beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Safiya Cards, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
4.Bij Safiya Cards ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Safiya Cards binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1.Iedere aansprakelijkheid van Safiya Cards en de producten van Safiya Cards voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Safiya Cards is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2.Safiya Cards aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Safiya Cards.
3.De aansprakelijkheid van Safiya Cards is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Safiya Cards, dan wel tussen Safiya Cards en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Safiya Cards, is Safiya Cards niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 12 - Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webwinkel mag worden gekopieerd, nagemaakt, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Safiya Cards.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Safiya Cards | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel